Samenspel Levert Fraai Kulturhus Op In Beerzerveld

131219-opening-kulturhuus-033
‘Het oude gebouw De Tuba is omgetoverd tot een prachtig kultûrhus met als doel een ontmoetingsplek te zijn voor jong en oud. Een grote wens van de inwoners van Beerzerveld en Mariënberg is hiermee uitgekomen’: met deze woorden verwelkomde Jacky Wolters van gymnastiekvereniging Mabeco, tevens lid van de werkgroep om half vier een groot gezelschap. Hieronder een groep schoolkinderen van basisschool de Hoekstee.
Jacky blikte terug: ‘Zomer 2009 was de start van het project. Diverse onderzoeken naar een dorpshuis (kultûrhus) werden uitgevoerd en rapporten geschreven. Allerlei opties en scenario’s zijn de revue gepasseerd, van een geheel nieuwe locatie aan de Beerzerhaar tot verbouw van gymnastieklokaal de Sprong. Deze opties bleken uiteindelijk financieel niet haalbaar. Als laatste is toen onderzocht of gebouw De Tuba, verenigingsgebouw van muziekvereniging de Broederband, geschikt gemaakt kon worden om dienst te doen als kultûrhus. De vraag was of het financieel haalbaar zou zijn als ook de gymzaal onderdeel uit zou gaan maken van het concept. Dit bleek het geval en derhalve is bijna 4 jaar na de start van het geheel, op 15 mei van dit jaar door de werkgroep het besluit genomen om te kiezen voor renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van gebouw de Tuba’.
De werkgroep bestond naast Jacky uit de volgende personen: Klaas Pullen, Alfred ter Wijlen en Hetty Rosink van Plaatselijk Belang, Roland Flim en Dick Kleinjan van muziekvereniging de Broederband en Henk van Dasselaar van volleybalvereniging de Pallegarste. In januari van dit jaar werd Jan Temmink, een extern adviseur, ingeschakeld door Gemeente Ommen. Onder zijn stuwende en gepassioneerde leiding zijn flinke stappen gemaakt. In nog geen vier maanden tijd zou sloop, bouw en inrichting gerealiseerd moeten zijn. Een reuzenklus voor de aannemers, maar ook voor de vele vrijwilligers.

131219-opening-kulturhuus-018
Een speciaal woord van dank werd gericht aan degenen die in de korte tijdsspanne van sloop tot realisatie veel uren hebben doorgebracht aan de van Alewijkstraat, Zwier van de Poll, Ben Prins, Jan Maathuis, Gerrit Jan Kelder, Chris Stuut en Roel Prins. Zij ontvingen een bos bloemen. Namens basisschool de Hoekstee kwamen enkele leerlingen naar voren om twee wissellijsten aan te bieden met daarin tekeningen door de kinderen gemaakt. Bedoeling is dat er twee lijsten op school komen te hangen en twee in het Kultûrhus. De inhoud wordt regelmatig gewisseld als teken van verbondenheid.

        

Voor het spreekwoordelijke lint doorgeknipt zou worden, vertelden enkele sprekers op welke eigen wijze zij een belangrijke speler zijn geweest in het samenspel voorafgaand aan de realisatie van het Kultûrhus. Roland Flim als coördinator van de bouwwerkgroep en Chris Stuut als voorzitter van gebouw de Tuba en muziekvereniging de Broederband. ‘Het is net of ik een kind (dochter) moet los laten, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt’ zei hij lichtelijk geëmotioneerd. Architect Saman Mohammadi van Global Archs lichtte zijn ontwerp toe en Jan Temmink vertelde over zijn rol als bemiddelaar tussen gemeente en werkgroep.
131219-opening-kulturhuus-027Het laatste deel voor de opening werd ingeluid met het overhandigen van een bos bloemen aan Suzanne van den Hoeven. Zij is degene die de naam heeft bedacht voor het nieuwe Kultûrhus. Voordat iedereen naar buiten ging voor de bekendmaking van de naam, werd er nog geluisterd naar twee sprekers. Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel gaf aan het momenteel druk te hebben met het openen van Kultûrhusen, omdat de projecten waarvoor subsidie (Kultûrhusenregeling) is aangevraagd uiterlijk 31 december 2013 afgerond moeten zijn . Wethouder Ko Scheele van Ommen is trots en blij voor de bewoners van Beerzerveld en Mariënberg dat dit gebouw in een proces van verbondenheid tot stand is gekomen. Alle genodigden werden gevraagd mee te gaan naar buiten voor de afsluiting van het programma.

131219-opening-kulturhuus-032

Kultûrhus´t saMENSpel Beerzerveld
Voor het laatste onderdeel, de bekendmaking van de naam, zong het kinderkoor van de Hoekstee, onder leiding van Juf Rianne Zwinselman, het lied met de titel ´Welkom Kultûrhus´ dat ze hiervoor speciaal hebben gemaakt en ingestudeerd. Aan gedeputeerde Bert Boerman en wethouder Ko Scheele was dan de schone taak de naam te onthullen. Kultûrhus ’t saMENSpel. Een samenspel tussen veel partijen waarbij de mens centraal staat. Zaterdag 21 december van 14 tot 17 uur is er gelegenheid voor de buurtbewoners om het gebouw te bezichtigen tijdens het Open Huis. De kinderen zullen dan ook diverse keren een lied zingen of spelen.

Voor meer foto’s —-> Klik hier

Facebook Twitter