Enquête Omgekeerd Inzamelen

Vul de enquête in
Geef uw mening over omgekeerde inzamelen van huishoudelijk afval

De gemeente Hardenberg wil een volgende stap zetten in het ‘omgekeerd inzamelen’ van huishoudelijk afval, zodat nog meer afval gescheiden ingezameld wordt en er nog maar weinig restafval overblijft. Hierbij zijn verschillende varianten mogelijk. Voordat de gemeente Hardenberg deze varianten verder uitwerkt, wil de gemeente van u weten hoe u op dit moment omgaat met het scheiden van afval en wat uw wensen zijn. U kunt hiervoor meedoen aan een enquête. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij het vormgeven van de volgende fase van omgekeerd inzamelen. Uw mening is dus belangrijk! U kunt de enquête invullen via www.hardenberg.nl/onderzoek.

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Hardenberg
De eerste fase van omgekeerd inzamelen is op 1 januari 2014 ingegaan. De achterliggende gedachte van omgekeerd inzamelen is dat het gescheiden aanbieden van waardevolle en herbruikbare grondstoffen zo gemakkelijk mogelijk is. In de gemeente Hardenberg worden het restafval, GFT-afval, snoeiafval, plastic/metalen/drankkartons gescheiden ingezameld
– GFT-afval wordt binnen de bebouwde kom eens per twee weken huis-aan-huis ingezameld middels de groene container. Bij hoogbouwwoningen en in het buitengebied wordt GFT-afval niet ingezameld.
– Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons worden eens per vier weken huis-aan-huis ingezameld middels plastic zakken.
– Het restafval (de grijze container) wordt eens per vier weken huis-aan-huis ingezameld. Inwoners van hoogbouwwoningen kunnen het restafval deponeren in ondergrondse inzamelcontainers.
– Inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen snoeiafval gratis brengen naar afvalbrengstation Bovenveld in Rheezerveen.
– Voor de inzameling van glas staan verspreid over de gemeente speciale glascontainers. Papier wordt opgehaald door scholen of verenigingen. Textiel en andere bruikbare zaken kunnen worden meegegeven aan kledinginzamelacties of worden gebracht naar speciaal hiervoor bestemde textielcontainers of het kringloopbedrijf.

Kosten lager bij goed scheiden van afval
Bij omgekeerd inzamelen is het uitgangspunt dat de kosten voor u lager worden, wanneer u huishoudelijke afval goed scheidt. Vanuit die gedachte worden kosten voor het inzamelen van restafval wel doorberekend en worden waardevolle grondstoffen zoals GFT zoveel mogelijk ‘gratis’ ingezameld. Alle huishoudens betalen voor afvalinzameling in de vorm van afvalstoffenheffing een vast bedrag per jaar voor (vastrechttarief). Huishoudens binnen de bebouwde kom betalen in 2016 € 167,– per jaar per aansluiting. Huishoudens buiten de bebouwde kom of bewoners van een hoogbouwwoning betalen € 149,– per jaar per aansluiting. Dit bedrag is lager omdat bij deze huishoudens GFT-afval niet gescheiden wordt ingezameld.
Daarnaast betalen inwoners een bedrag per keer dat de restafvalcontainer wordt geleegd of per keer dat restafval wordt aangeboden in een ondergrondse container. De kosten per lediging/aanbieding bedragen:
– voor een 240 liter container: € 9,21 per lediging
– voor een 140 liter container: € 5,63 per lediging
– voor het aanbieden van afval in een verzamelcontainer (hoogbouw) : € 1,19 per keer

De volgende fase van omgekeerd inzamelen

Na de invoering van de eerste fase van ‘omgekeerd inzamelen’ op 1 januari 2014 is de hoeveelheid restafval met meer dan 30% gedaald. De hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT-afval is meer dan verdubbeld. Ook zijn er veel meer plastic, metalen en drankenkartons gescheiden ingezameld. Dankzij omgekeerd inzamelen blijven waardevolle grondstoffen behouden om opnieuw te gebruiken of om te zetten in energie. Omgekeerd inzamelen is dus een duurzame manier van afvalinzameling. De landelijke doelstelling is dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. Om deze doelstelling te halen, wil de gemeente Hardenberg een volgende stap zetten in omgekeerd inzamelen. Hiervoor zijn binnen de wettelijke kaders verschillende varianten mogelijk. Zo kunnen de verschillende soorten afval minder vaak of juist vaker worden ingezameld, is er de keuze tussen huis-aan-huis inzameling middels een container of zakken of het afval kan naar een ondergrondse container gebracht worden. Of bepaalde soorten afval worden helemaal niet meer ingezameld. Bij de verschillende varianten voor afvalinzameling wordt ook rekening gehouden met de kosten. De vuilniswagen rijdt immers door de gemeente of ondergrondse containers worden regelmatig geleegd en afval wordt verwerkt. Dat kost geld. Aan de andere kant leveren sommige afvalsoorten een zekere opbrengst op omdat ze kunnen worden hergebruikt. De kosten die gemeente maakt voor het inzamelen van afval worden doorberekend in de afvalstoffenheffing of door een bedrag te betalen per keer dat afval wordt ingezameld/aangeboden.

Geef uw mening over omgekeerd inzamelen en vul de enquête in
Voordat de gemeente Hardenberg de mogelijke varianten voor een volgende fase van omgekeerd inzamelen verder uitwerkt, wil de gemeente Hardenberg van u weten hoe u op dit moment omgaat met het scheiden van afval en wat uw wensen zijn. U kunt hiervoor meedoen aan een enquête die u vindt op www.hardenberg.nl/onderzoek. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij het vormgeven van de volgende fase van omgekeerd inzamelen. In de enquête komen de verschillende mogelijkheden voor afvalinzameling aan de orde. Zo kunt u aangeven hoeveel afval op dit moment scheidt en wat uw wensen zijn. Invullen kan tot 5 oktober 2016.

Uw mening is belangrijk, want op basis van de uitkomsten van dit onderzoek werkt de gemeente enkele varianten uit voor de volgende fase van omgekeerd inzamelen. Deze varianten worden aan de Plaatselijk Belangen voorgelegd en mogelijk getest. Daarna wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor de volgende fase van omgekeerd inzamelen.

Maak kans op een multifunctionele afvalemmer
Onder alle deelnemers aan de enquête worden een paar multifunctionele afvalemmers verloot. De afvalemmer heeft drie aparte afvaldelen: een uitneembaar bakje voor GFT-afval, een bak voor restafval en een lade voor bijvoorbeeld PMD, oud papier of glas. Hiermee wordt afval scheiden super gemakkelijk. Bovendien heeft de afvalemmer een mooie strakke uitstraling. Wilt u kans maken op deze afvalbak? Vul dan aan het eind van de enquête uw contactgegevens in.
Natuurlijk kunt u de enquête ook anoniem invullen. U dingt dan niet mee naar de afvalemmer.
https://www.bol.com/nl/p/joseph-joseph-intelligent-waste-totem-prullenbak-50-l/9200000040673633/

Facebook Twitter