Dorpshuis/Kulturhus In Gebouw De Tuba Beerzerveld

In de afgelopen jaren hebben we u regelmatig geïnformeerd over de mogelijkheden om een dorpshuis/Kultûrhus te realiseren in Beerzerveld (en/of Mariënberg).

EEN TERUGBLIK
Om eventuele onduidelijkheid te voorkomen eerst een korte terugblik. In het voorjaar van 2011 waren alle betrokkenen het er over eens, dat met nieuwbouw voor kinderopvang en inpassing van het gebouw de Tuba in de ruimte voor buitenschoolse opvang, het de beste keuze was om het gymnastieklokaal de Sprong te renoveren tot een Kultûrhus.
Ontwikkelaar Vastgoed Hutten onderzocht in diezelfde periode de mogelijkheden om aan de Beerzerhaar (tegenover De Schakel) zorgwoningen met een bijbehorende ontmoetingsruimte te bouwen. Hutten opperde het idee om de ontmoetingsruimte uit te breiden en hier het kulturhûs te vestigen.
Uiteindelijk bleek dit niet haalbaar en hebben Plaatselijk Belang en de werkgroep van gebruikers op 30 oktober 2012 definitief besloten om te kiezen voor een kulturhûs aan de Van Alewijkstraat in Beerzerveld. De locatie gymnastieklokaal De Sprong (het zogenaamde scenario 2) had daarbij ieders voorkeur.

VER(NIEUW)BOUW VOOR € 200.000
Om de ver(nieuw)bouw te realiseren is maximaal een bedrag beschikbaar van € 200.000 (de ene helft komt van de provincie Overijssel, de andere helft van de gemeente Ommen).
Het is daarbij overigens wel een voorwaarde van de gemeente dat de gebruikers (de verenigingen) van de gerenoveerde accommodatie de verantwoordelijkheid dragen voor het beheren en exploiteren.
In het afgelopen half jaar hebben de verenigingen en Plaatselijk Belang hier uitvoerig bij stilgestaan. Er is gewikt en gewogen en meerdere varianten zijn de revue gepasseerd. In alle gevallen was echter de uitkomst hetzelfde; namelijk dat de exploitatie van een uitgebreid gymnastieklokaal te veel risico’s met zich mee zou brengen voor de betrokken verenigingen.
Met pijn in het hart is daarom besloten om af te zien van scenario 2.

KANS EN KEUZE
We weten echter ook dat de bevolking van Beerzerveld en/of Mariënberg de eerstkomende decennia niet weer een dergelijk kans krijgt. Daarom hebben Plaatselijk Belang, volleybalvereniging Pallegarste, gymnastiekvereniging Mabeco en muziekvereniging de Broederband op 15 mei jl. het besluit genomen om te kiezen voor de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van het gebouw de Tuba aan de van Alewijkstraat.
Dit geeft zekerheid ten aanzien van het kunnen organiseren van veel en verschillende activiteiten tegen een betaalbare exploitatie en dat tot in lengte van jaren. Daarnaast wordt de Sprong aangepakt; het dak wordt gerenoveerd en de schilder kan aan het werk. De Sprong maakt, wat activiteiten betreft, onderdeel uit van het kulturhûs.

DE KOMENDE MAANDEN
In de komende maanden wordt hard gewerkt om alles rond te krijgen. Inmiddels zijn al een activiteitenprogramma en een exploitatiebegroting opgesteld door de werkgroep van gebruikers en Plaatselijk Belang. Daarnaast moet er natuurlijk ook het nodige gebeuren aan het gebouw de Tuba. Direct na de zomer zullen hiervan de eerste tekenen zichtbaar worden. Meerdere mensen treffen hiervoor nu de voorbereidingen. Het dorpshuis/kulturhûs wordt vanaf 1 januari 2014 de nieuwe ontmoetingsplek voor jong en oud. Bij de opening zal ook een nieuwe naam worden onthuld.

WAT WILT U?
Hoewel het zo is dat er door de werkgroep een activiteitenprogramma wordt opgesteld, waar jong en oud van kunnen profiteren, willen wij u van harte uitnodigen aan te geven aan welke activiteiten u behoefte heeft. En of u eventueel in staat bent hieraan een (actieve) bijdrage te leveren.
Als dit het geval is dan kunt u dit opgeven bij plaatselijkbelang@gmail.com.

OPENING
De opening van het dorpshuis/kulturhûs de Tuba staat gepland voor in de laatste week van december. Het is de bedoeling dat hierbij het gehele dorp betrokken wordt. U hoort van ons.

 

Facebook Twitter